Z ŻYCIA WSPÓLNOTY

Wspólnota „Lew Judy” zaprasza na sylwestra 

Termin: 29 grudnia 2017 – 1 stycznia 2018
Miejsce: Ośrodek Charytatywno - Wypoczynkowy "Bojanowe Gniazdo", Ks. Nawrowskiego 2, 63-020 Zaniemyśl
Strona www: http://www.bojanowegniazdo.pl/
 
Koszt:
  - osoba dorosła - 255 zł
  - dzieci 3-10 lat (łóżko, pół porcji oraz miejsce przy stole) - 195 zł
  - dzieci do lat 3 (bez łóżka, miejsca przy stole i bez posiłków) - 0 zł
 
Zapisy poprzez link przesłany do animatorów.

Kurs Alfa - Największa przygoda 

plakat-alpha-10-2017

Kurs alfa  daje solidny fundament każdemu kto pragnie wzrastać w wierze chrześcijańskiej, rozważane są tematy które wdrażane w nasze życie wytyczają kierunek i dają solidne wskazówki jak przeżyć najlepiej swoje życie. Jeden z takich tematów „ Jak przeciwstawiać się złu” pomaga poznać sposoby działania zła osobowego, które posługując się odpowiednią strategią pragnie nas odciągnąć od relacji z Bogiem. Dzięki odpowiednim sposobom i narzędziom, w które zostajemy wyposażeni możemy z sukcesem zwyciężyć w tej walce.

KIM JEST DUCH ŚWIĘTY? 

Niewątpliwie Duch Święty to najbardziej tajemnicza Osoba Trójcy Świętej. W Starym Testamencie Lud Izraela najpierw doświadczył objawienia Boga jako Stworzyciela i Ojca. W Nowym Testamencie uczniowie Jezusa zrozumieli w końcu, że jest On Przedwiecznym Słowem i Synem Ojca. Natomiast pełnia objawienia Ducha Świętego to dopiero dzień Zielonych Świątek, ale przecież wciąż w potocznej świadomości religijnej Duch Święty pozostaje niejako „na uboczu”. Czy słusznie?

  • To ON unosił się nad wodami i chaosem (por.Rdz 1,2) - On stwarzał wszechświat.
  • To ON był Tchnieniem, którym została ożywiona każda istota (Rdz 2,7) - On Jest Życiem.
  • To ON jest Autorem Pisma Świętego (2P 1,21), ON mówił przez Proroków.
  • To ON zstąpił na Maryję w momencie Zwiastowania i „znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego”. (Mt 1, 18)
  • To ON wyprowadził Jezusa na pustynię, a następnie w mocy Ducha Jezus powrócił i nauczał. (Łk 4,1; 14-15; 18)
  • To ON zstąpił na Jezusa po chrzcie w Jordanie. (Mt 3,16; Mk1,10)
  • To ON prowadzi nas do prawdy. (J 16, 12-13)

Przed swoją męką Jezus obiecał uczniom:„Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze — Ducha Prawdy (…); nie zostawię was sierotami”(J 14, 16). Użyte tu greckie słowo Parakletos oznacza to samo, co obrońca, adwokat, doradca, rzecznik, pomocnik, opiekun. Taki właśnie jest nasz Bóg- Duch Święty. On jest Miłością Ojca i Syna. Każdego dnia, w każdej sytuacji chce nas prowadzić. On daje Kościołowi swą moc, dary i charyzmaty. Gdy Jego wielbimy, w równym stopniu oddajemy cześć Ojcu i Synowi. Duch Święty działa w Kościele również dzisiaj. Bardzo realnie, namacalnie. Od 50 lat Kościół na całym świecie doświadcza nowej Pięćdziesiątnicy.

Adam Tomaszewski

Spotkanie Modlitewne  

Serdecznie zapraszamy na dodatkowe Spotkanie Modlitewne 11-go sierpnia o 19.00 do salki nr 8.

Jak działa Duch Święty? 

"I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony(...). Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą(...).Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie." Mk 16, 15-18
To słowa Pana Jezusa, które wypowiedział do Apostołów przed swym Wniebowstąpieniem. Czy tak jest rzeczywiście? Czy z życiu chrześcijan- zarówno tych pierwszych, jak i dzisiaj- jest obecna moc Ducha Świętego?

Znaki i cuda potwierdzają treść głoszonej Dobrej Nowiny. Po zesłaniu Ducha Świętego, Apostołowie odważnie głoszą Słowo i jednocześnie "dokonują wśród ludu wiele znaków i cudów" (Dz 5,12). Ogień Pięćdziesiątnicy szybko przenosi się na wszystkich, którzy uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem. Piotr poszedł do Korneliusza w Cezarei (poganina)- Duch Święty zstępuje na jego domowników tak, jak na Apostołów (Dz 10,44). Potem rozprzestrzenia się nadal. Św. Piotr mocą Ducha Świętego uzdrawia, wskrzesza, otrzymuje słowo prorockie, ma widzenia. Podobne wydarzenia dzieją się w życiu Pawła z Tarsu. Znaki i cuda towarzyszą rodzącemu się Kościołowi. We wspólnotach, zakładanych przez św. Pawła duży nacisk kładzie się na działanie Ducha Świętego (patrz 1 list do Koryntian, rozdz. 14).
Czy charyzmaty zniknęły z życia Kościoła wraz ze śmiercią Apostołów? NIE!
W pismach Ojców Kościoła mamy liczne potwierdzenia, że były wciąż żywe i obecne. I tak np. św. Ireneusz, biskup Lyonu (zm. w 202r.) pisze: "Podobnie, jak za czasów apostoła Pawła, my także znamy braci w Kościele, którzy posiadają dary prorocze, którzy przez Ducha mówią wszelkimi rodzajami języków, ujawniają dla ogólnego dobra ukryte sprawy (...), wypędzają demony (...), inni mają widzenia, inni przez wkładanie rąk leczą chorych". Podobne świadectwa dają św. Justyn męczennik, Orygenes i inni. W IV wieku w Kościele zaczyna rodzić się ruch monastyczny- powstają pierwsze pustelnie. Tak współczesny im pisarz, niejaki Sokrates, opisuje wrażenia pielgrzymów: "przybywszy na miejsce, zastali mnichów zajętych swą codzienną pracą: modlitwą, leczeniem chorych i wypędzaniem złych duchów".
Ciekawy w tym kontekście jest przypadek św.Augustyna. Ten żyjący w V w. wielki Doktor Kościoła, początkowo był przekonany, że nadprzyrodzone dary Ducha nie są potrzebne Kościołowi, który jest już  silny i potężny. Jednak, gdy podczas odprawianej przez niego Eucharystii w Hipponie, 2 nieuleczalnie chore osoby zostały nagle całkowicie uzdrowione, zmienił zdanie.
Przez kolejne 15 wieków charyzmaty nie zniknęły z Kościoła, jednak posługiwali nimi nieliczni (głównie święci, np. Antoni, Teresa i in.), pisano i mówiono o nich niewiele a teologów zajmowały inne sprawy. Tak sprawy się miały do XX wieku...